Pachet informativ

COMPETITIE DE PROIECTE DE CERCETARE

2020

 

Context 

Motivaţia constituirii Societăţii Gdarmed G&G constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru specialişti din domeniul medicinei şi alţi specialişti cu preocupări legate de sănatate, în vederea ridicării nivelului profesional şi ştiinţific al serviciilor de sănătate. De asemenea Societatea Gdarmed G&G îşi propune ca scop prioritar desfaşurarea unei activităţi susţinute de cercetare ştiinţifică ce va consta în analiza, culegerea şi interpretarea ştiinţifică de date privind gradul de sănătate la nivel individual şi populaţional, precum şi evaluarea şi implementarea mijloacelor de îmbunăţăţire a sănătăţii.

2. Scop 

Activitatea de cercetare a societăţii are scopul de a reuni cercetători din domeniul științelor medicale având preocupări pentru îmbunăţăţirea mijloacelor şi metodelor de promovare a sănătăţii şi creşterea calităţii serviciilor medicale.

3. Obiective 

Pentru realizarea acestui scop Societatea Gdarmed G&G îşi propune următoarele obiective:

Stimularea parteneriatelor între grupurile de cercetare şi beneficiarii direcți și indirecți, în vederea identificării nevoilor acestora din urmă, cu scopul final de îmbunătăţire a sănătăţii  şi a calităţii vieţii, pornind de la evidenţa ştiinţifică în domeniul medicinei.

Analiza, colectarea şi interpretarea ştiintifică de date privind modalităţile de lucru ȋn practica medicală.

Standardizarea actului medical conform modelelor internaţionale şi europene.

4. Rezultate preconizate 

Programul iniţiat de Societatea Gdarmed G&G are în vedere obţinerea de rezultate bazate pe investigaţii ştiinţifice, interdisciplinare aplicabile în practica medicală, în scopul îmbunăţăţirii sănăţăţii şi al promovării de serviciii medicale de ȋnaltă calitate:

- Metode inovative; 

- Modele demonstrative/ modele educaţionale;

- Evidenţiere riscuri/beneficii;

- Strategii, protocoale; 

- Servicii cu grad mare de noutate bazate pe studii ştiinţifice; 

- Publicaţii. 

5. Condiţii de participare 

Prezentul Program are ca direcţie specifică cercetarea interdisciplinară în domeniul medical, social şi educaţional pentru promovarea de strategii preventive, iniţierea şi perfectarea de programe de sănătate cu aplicabilitate în practica medicală, în scopul utilizării corespunzătoare a serviciilor de sănătate şi a creşterii calităţii vieţii.

Bugetul maxim al unui proiect va avea valoarea de 4000 lei. 

Durata proiectului: 12 luni din momentul semnării contractului.

6. Criterii de eligibilitate 

Instituţii publice sau de drept privat care să aibă în statut activităţi de cercetare-dezvoltare; 

PFA cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare; 

Persoane fizice sau grupuri de persoane (cercetatori, cadre didactice), care lucrează în institutii publice sau private, în domeniul cercetării-dezvoltarii / diadactic, sub conducerea unui leader (director de proiect); 

Directorul de proiect (leader) trebuie să fie doctor în ştiinţe.

7. Activităţi eligibile 

Activități de cercetare care să reflecte obiectivele cheie ale proiectului și care să aibă ca scop progresul față de starea de fapt existentă în domeniul acestuia, incluzând activități de coordonare științifică.

Activități legate de diseminarea rezultatelor cercetării și pregătirea în vederea utilizării acestora, inclusiv managementul cunoașterii.

8. Cheltuieli eligibile 

- personal; 

- deplasari; 

- logistică.

9. Prezentarea propunerilor de proiecte va cuprinde urmatoarele: 

1. Scopul proiectului

2. Obiective

3. Situaţia în domeniu pe plan naţional şi internaţional 

4. Material şi metodă/Desfăşurarea cercetării 

5. Analiza riscurilor proiectului

6. Rezultate 

7. Resurse umane

10. Structura echipei de cercetare

Echipa de cercetare va fi alcătuită din maxim 5 persoane şi va avea un director de proiect. Directorul de proiect trebuie să dețină titlul de „Doctor în științe”. Membrii echipei de cercetare pot fi:  cercetători având titlul de Doctor în științe, doctoranzi, medici, studenţi. Componenţa echipei de cercetare va fi stabilită de către directorul de proiect.

11. Evaluarea proiectelor

Verificarea eligibilităţii formale: se realizeaza pe loc în momentul primirii propunerii scrise/email. 

Evaluarea de către experţi: vor participa trei experţi: doi din partea societăţii şi un expert neutru. 

Evaluare în cazul diferenţelor mari de punctaj: este chemat un arbitru, din partea societăţii, care va stabili punctajul final. 

Criterii de punctaj: 

5 puncte - valoarea tehnico-ştiinţifică; 

5 puncte - capacitatea de implementare; 

5 puncte - diseminare şi impact. 

Precizare: trebuie îndeplinite minim 2,5 puncte/criteriu. 

- Contestaţii: 3 zile de la comunicarea rezultatelor 

12. Comunicarea rezultatelor

Rezultatul va fi publicat pe site-ul societăţii şi se va comunica în scris către leaderul grupului de cercetare, catre aplicant (persoana fizica sau PFA) sau reprezentatntul legal în cazul instituţiilor. 

13. Contractarea 

Se va face cu minim 10 zile înainte de începerea proiectului. 

Se va discuta justeţea bugetului alocat pe diverse categorii de cheltuieli.

Calendarul competiţiei

      -  depunerea proiectelor: 03.09.2020 - 02.10.2020;

      -  evaluarea proiectelor: 05.10.2020 - 19.10.2020; 

      -  afişarea/comunicarea rezultatelor: 19.10.2020;  

      -  depunere contestaţii: 20.10.2020 - 22.10.2020;

      -  răspuns contestaţii: 23.10.2020;

      -  demararea proiectului: maxim o lună de la semnarea contractului;

      -  termen de finalizare a proiectului: 12 luni din momentul semnării contractului